Móda, ktorá mení život

Nákupom nášho oblečenia pomáhate meniť životy tých, ktorí túžia po práci.
 1. Základné ustanovenia

  1.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v internetovom obchode Romade.sk.

  1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Romade Manufacturing, s.r.o., r.s.p so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01, Poprad, Slovenská republika, IČO: 55 08 4966, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, registračné číslo: Sro/45038/P, email: eshop@romade.sk, telefónne číslo: +421 905 150 697

  1.3 Kupujúcim je spotrebiteľ, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

  1.4  Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.
 2. Uzatvorenie zmluvy

  2.1 Zaslaním vyplnenej objednávky z internetového obchodu podávate návrh na uzavretie zmluvy podľa zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe našej ponuky v internetovom obchode. Zmluva je uzatvorená hneď ako vám objednávku potvrdíme.
 3. Odstúpenie od zmluvy

  3.1 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 30 dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehotu na odstúpenie od zmluvy dodržíte, ak nám pošlete oznámenie o tom, že chcete od zmluvy odstúpiť, najneskôr v posledný deň lehoty.

  3.2 Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás (Romade Manufacturing, s.r.o., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01, Poprad, Slovenská republika, IČO: 55 08 4966, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, registračné číslo: Sro/45038/P, email: (eshop@romade.sk) informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel tiež môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
  Tento formulár vyplňte a pošlite iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu:
  Romade Manufacturing, s.r.o., r.s.p
  Karpatská 3256/15, 058 01, Poprad, Slovenská republika
  E-mail: eshop@romade.sk
  Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme:
  od kúpnej zmluvy na tento tovar*:
  od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
  Dátum objednania*/dátum prijatia*:
  Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:
  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:
  Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri):
  Dátum _________________________ * Nehodiace sa prečiarknite.

  3.3 Ak od zmluvy odstúpite, vrátime vám všetky platby, ktoré ste zaplatili, vrátane nákladov na doručenie tovaru, s výnimkou vašich dodatočných nákladov v prípade, ak ste si vybrali iný než najlacnejší spôsob doručenia. Platbu vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od toho, ako nám oznámite, že od zmluvy odstupujete. Pre vrátenie platby použijeme rovnaký spôsob, aký ste použili vy, ak sa s vami výslovne nedohodneme inak. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám odovzdajte, alebo nám ho pošlite späť na adresu Romade Manufacturing, s.r.o. Južná trieda 117 040 01, Košice, Slovenská republika bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, ako ste nám oznámili, že od zmluvy odstupujete. Lehota je zachovaná, ak tovar odošlete späť najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie hradí zákazník. V prápade reklamácie hradíme náklady na vrátenie my.

  3.4 Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  3.5 Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 4. Doprava, dodanie a prepravné náklady

  4.1 Našu dopravu na zabezpečuje spoločnosť Packeta. Poplatok za doručenie je účtovaný vo výške
  vrátane DPH za objednávku:
  - Kuriérom: 3,00 EUR
  - Do balíkoboxu: 1,80 EUR

  4.2 Tovar považujeme za prevzatý okamihom, keď vy alebo vami určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezmete všetky časti objednaného tovaru. Ak sa vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak vám dodávame tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu. Ak vám tovar dodávame opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 5. Reklamačný poriadok

  5.1 Zodpovedáme za vady, ktoré má tovar pri prevzatí. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú s vami bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedáme za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

  5.2 Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a plynie od prevzatia tovaru. Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

  5.3 Záručný list vám vystavíme na vašu žiadosť. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

  5.4 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo žiadať, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu sme povinní bez zbytočného odkladu odstrániť.

  5.5 Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu (napríklad opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku).

  5.6 Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, môžete požadovať výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  5.7 Namiesto odstránenia vady môžeme vždy vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

  5.8 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste tovar mohli riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

  5.9 Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienene vami, alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.

  5.10 Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

  5.11 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla Romade Manufacturing, s.r.o., r.s.p., Karpatská 3256/15, 058 01, Poprad, alebo e-mailom na: eshop@romade.sk.

  5.12 Pri uplatnení reklamácie vám vydáme potvrdenie; potvrdenie o uplatnení reklamácie vám nemusíme doručovať, ak máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  5.13 Pri uplatnení reklamácie určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však neprekročí 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  5.14 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 6. Platobné podmienky

  6.1 Akceptujeme platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  - online platba kartou prostredníctvom platobnej brány eCard VÚB
  - platba pri prevzatí – dobierka (príplatok 1 EUR k poštovnému pri zasielaní Packetou);
  - platba bankovým prevodom

  6.2 Súčasťou objednávky v našom internetovom obchode je vaša povinnosť zaplatiť nám cenu za objednaný tovar.
 7. Cena

  7.1 Naše ceny sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH. Cena pri produkte nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde uvidíte celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

  7.2 Tovar ostáva naším majetkom až do zaplatenia ceny v plnej výške.
 8. Alternatívne riešenie sporov

  8.1 Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom na eshop@romade.sk), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše spotrebiteľské práva.

  8.2 Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, napríklad podaním návrhu cez túto platformu Slovenskej obchodnej inšpekcie. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 9. Rozhodné právo

  9.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia slovenským právom.
 10. Práva k fotografiám

  10.1 Majiteľom všetkých práv k fotografiám je predávajúci. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.
 11. Ochrana osobných údajov

  11.1 Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti www.romade.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 8. 2023.