Móda, ktorá mení život

Nákupom nášho oblečenia pomáhate meniť životy tých, ktorí túžia po práci.

DOPRAVA

Našu dopravu na zabezpečuje spoločnosť Packeta. Poplatok za doručenie je účtovaný vo výške vrátane DPH za objednávku:


- Kuriérom: 3,00 EUR
- Do balíkoboxu: 1,80 EUR

Objednávku si môžte nechať pripraviť aj priamo na našje prevádzke: Južná trieda, 040 01 Košice.

Tovar považujeme za prevzatý okamihom, keď vy alebo vami určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezmete všetky časti objednaného tovaru. Ak sa vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak vám dodávame tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu. Ak vám tovar dodávame opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

VRÁTENIE

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 30 dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehotu na odstúpenie od zmluvy dodržíte, ak nám pošlete oznámenie o tom, že chcete od zmluvy odstúpiť, najneskôr v posledný deň lehoty.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel tiež môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Formulár vyplňte a pošlite iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu:

Romade Manufacturing, s.r.o., r.s.p
Karpatská 3256/15, 058 01, Poprad, Slovenská republika
E-mail: eshop@romade.sk

VZOROVÝ FORMULÁR


Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme:
od kúpnej zmluvy na tento tovar*:
od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
Dátum objednania*/dátum prijatia*:
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri):
Dátum _________________________ * Nehodiace sa prečiarknite.

Ak od zmluvy odstúpite, vrátime vám všetky platby, ktoré ste zaplatili, okrem nákladov na doručenie tovaru. Platbu vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od toho, ako nám oznámite, že od zmluvy odstupujete. Pre vrátenie platby použijeme rovnaký spôsob, aký ste použili vy, ak sa s vami výslovne nedohodneme inak. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám odovzdajte, alebo nám ho pošlite späť na adresu Romade Manufacturing, s.r.o. Južná trieda 117 040 01, Košice, Slovenská republika bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, ako ste nám oznámili, že od zmluvy odstupujete. Lehota je zachovaná, ak tovar odošlete späť najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie hradí zákazník. V prípade reklamácie hradíme náklady na vrátenie my.